Các đề tài đã thực hiện đến nay:

1. Năm học 2007-2008: Một số tính chất của nhóm xyclic.

2. Năm học 2008-2009: Một số tính chất của module hữu hạn sinh trên vành giao hoán.

3. Năm học 2009-2010: Cơ sở Gröbner và một số ứng dụng.