Đây là đề thi năm nay, hay phết.


Các bạn nhấp vào link sau để tải về: ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO.