Lý thuyết biểu diễn nhóm có nguồn gốc từ lý thuyết đặc trưng của nhóm abel được phát biểu cho các nhóm cyclic bởi Gauss, Dirichlet và sau đó mở rộng sang cho nhóm abel hữu hạn bởi Frobenius và Stickelberger. Lý thuyết biểu diễn của nhóm hữu hạn được phát biểu vào cuối thế kỷ XIX trong các công trình của Frobenius, Schur và Burnside.

Nói nôm na, lý thuyết biểu diễn nhóm mô tả các nhóm thông qua các phép biến đổi tuyến tính giữa các không gian vector.

Nhóm và Biểu diễn là bản dịch cuốn Groups and Representations của J.L.Alperin, Rowen B.Bell.
Người dịch của Khuất Văn Thanh, Ngô Mạnh Tường
Hiệu đính: TS. Lê Minh Hà.
Tài liệu được soạn thảo bằng Latex rõ đẹp.

Tải về theo liên kết: Nhóm và Biểu diễn!
Nguồn: VnMath.com