Ma phương cấp 3 là một ma trận vuông 3×3 có tổng các phần tử nằm trên mỗi hàng, mỗi cột và đường chéo chính đều có giá trị bằng nhau và bằng 15.

Bạn sẽ ngạc nhiên, rất ngạc nhiên với các tính chất của các số ở các dòng và các cột và đường chéo của ma phương này.

618^{2} + 753^{2} + 294^{2} = 816{2} + 357{2} + 492^{2} (các dòng)

672^{2} + 159^{2} + 834^{2} = 276^{2} + 951^{2} + 438^{2} (các cột)

654^{2} + 132^{2} + 879^{2} = 456^{2} + 231^{2} + 978^{2} (các đường chéo)

639^{2} + 174^{2} + 852^{2} = 936^{2} + 471^{2} + 258^{2} (các đường chéo)

654^{2} + 798^{2} + 213^{2} = 456^{2} + 897^{2} + 312^{2} (các đường chéo)

693^{2} + 714^{2} + 258^{2} = 396^{2} + 417^{2} + 852^{2} (các đường chéo)

(Theo R. Holmes, “The Magic Magic Square”, The Mathematical Gazette, 1970)

Chú ý:

Nếu bỏ đi chữ số ở giữa hay hai chữ số bất kì tương ứng của 6 số hạng thì các đẳng thức trên vẫn còn đúng.

Hơn nữa, (6 × 1 × 8 ) + (7 × 5 × 3) + (2 × 9 × 4) = (6 × 7 × 2) + (1 × 5 × 9) + (8 × 3 × 4).

Chắc rằng bạn còn khám phá nhiều điều thú vị khác về ma phương cấp 3.