Dưới đây là “Bài trắc nghiệm dự tuyển vào lớp 1 năm học 2010-2011” của Trường Đoàn Thị Điểm.

Câu 1: Nối 1 ô ở hàng trên với 1 ô ở hàng dưới (có cùng số lượng )

Câu 2: Gạch bỏ 1 hình khác hẳn các hình còn lại (mỗi dòng gạch 1hình)

Câu 3: Nối 1 hình ở trên với 1 hình ở dưới cho phù hợp

Câu 4: Nối theo mẫu (GV chỉ vào mẫu)

Câu 5: Chọn 1 hình ở dưới (trong số 3 hình – GV chỉ) để nối vào vị trí dấu hỏi chấm (?)cho đúng

Câu 6: Nối tiếp các dấu chấm để được một ngôi nhà

Câu 7: Sắp xếp các bức tranh theo thứ rồi kể lại thành 1 câu chuyện

Nguồn: VnMath.com