1. Giáo trình Toán – Tập 1, Giải tích 1, Jean – Marie Monier, NXB GD 2006.

2. Giáo trình Toán – Tập 3, Giải tích 3, Jean – Marie Monier, NXB GD 2006.

3. Giáo trình Toán – Tập 4, Giải tích 4, Jean – Marie Monier, NXB GD 2006.

4. Giáo trình Toán – Tập 5, Đại số 1, Jean – Marie Monier, NXB GD 2006.

5. Giáo trình Toán – Tập 7, Hình học, Jean – Marie Monier, NXB GD 2006.