Chấp tay con lậy cụ tình

Cho con lấy được bóng hình con yêu

Cụ tình chẳng chút liêu siêu

Vểnh râu hút thuốc “Mày yêu kệ mày”.

Chấp tay con lậy cụ tình

Cho con lấy được bóng hình con thương

Cụ tình chẳng chút vấn vương

Ngồi nhai khoai sống “mày thương kệ mày”.

Chấp tay con lậy cụ tình

Cho con lấy được bóng hình con mơ

Cụ tình nói nhỏ lơ mơ

Quà thì không có mơ mơ cái gì.

Con mang quà biếu cụ tình

Cho con lấy đựơc bóng hình đấy đi

Tiền thì không có đi đi cái gì.

Con đem tiền biếu cụ tình

Cho con lấy được bóng hình đó chưa

Cụ tình nói nhỏ lưa thưa

Ngày mai tao bảo nó cưa mày liền.

Nguồn: Blog của một bạn trên trang mạng trường xưa.