Cái này thấy trên trang blog của ai đó, không nhớ rõ tên, và có trên youtube nên lấy về. Nội dung của video về dãy số Fibonanci và các hiện tượng trong tự nhiên. Xem thấy thú vị lắm!