Nguồn VnMath.com.

Giáo trình toán học cao cấp của Nguyễn Đình Trí, Lê Trọng Vinh, Dương Thuỷ Vỹ. Bộ sách gồm hai tập:

Tập 1 :Tập hợp và ánh xạ. Số thực và số phức. Hà số một biến. Giới hạn và liên tục. Đạo hàm và vi phân. Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng. Định thức-ma trận. Hệ phương trình tuyến tính. Không gian vectơ. Phép tính tích phân của hàm số một biến.
Toan hoc cao cap 1-Nguyen Dinh Tri
Tập 2: Hàm số nhiều biến số. Tích phân kép. Tích phân đường. Chuỗi. Phương trình vi phân.
Toan hoc cao cap 2-Nguyen Dinh Tri