Nguồn VnMath.com.

Đại số tuyến tính.
Tác giả: Nguyễn Duy Thuận, Phi Mạnh Ban, Nông Quốc Chinh
Nhà xuất bản Đại học sư phạm, 2003.

MỤC LỤC
Chương 1 : Định Thức
Chương 2 : Không Gian vectơ
Chương 3: Ánh xạ tuyến tính
Chương 4: Hệ phương trình tuyến tính
Chương 5: Ma Trận
Chương 6: Dạng song song tuyến tính dạng toàn phương
Chương 7: Quy hoạch tuyến tính
Hướng dẫn giải – Đáp số
Dai so tuyen tinh-Nguyen Duy Thuan