Nguồn VnMath.com.

Cơ sở Hình học Vi phân – Pressley – Bản dịch của Phó Đức Tài.

Mục lục
1 Đường cong
1.1 Đường cong là gì?
1.2 Độ dài cung
1.3 Tham số hóa lại
1.4 Quan hệ giữa đường cong định mức và đường cong tham số
2 Uốn cong
2.1 Độ cong
2.2 Các đường cong phẳng
2.3 Đường trong không gian
3 Tính chất toàn cục
3.1 Đường cong đóng đơn
3.2 Bất đẳng thức đẳng chu
3.3 Định lý Bốn đỉnh
4 Mặt cong
4.1 Mặt cong là gì?
4.2 Mặt trơn
5 Độ cong Gauss
5.1 Độ cong Gauss và độ cong trung bình
5.2 Mặt giả cầu
5.3 Mặt dẹt

Hinh hoc vi phan-Pressley