Đây là bộ 3 cuốn sách Bài tập Toán cao cấp của tác giả Nguyễn Thủy Thanh. Tập 1 mình sưu tầm được trên mạng còn tập 2 và tập 3 thì lấy bên trang VnMath. Chia sẻ cùng mọi người. Chúc các bạn Sinh viên có thêm tài liệu cho việc học tập!

1. Bai tap Toan cao cap Tap 1-Nguyen Thuy Thanh
(Đại số tuyến tính và Hình học giải tích) gồm các phần:
Lời nói đầu
Số phức
Đa thức và hàm hữu tỉ
Ma trận – Định thức
Hệ phương trình tuyến tính
Không gian Euclide \mathbb{R}_{n}
Dạng toàn phương và ứng dụng để nhận dạng đường và mặt bậc hai

2. Bai tap Toan cao cap Tap 2-Nguyen Thuy Thanh
(Phép tính vi phân)
Giới hạn và liên tục của hàm số
Phép tính vi phân hàm một biến
Phép tính vi phân hàm nhiều biến

3. Bai tap Toan cao cap Tap 3-Nguyen Thuy Thanh
(Phép tính tích phân. Lý thuyết chuỗi. Phương trình vi phân)
Tích phân bất định
Tích phân xác dịnh Riemann
Tích phân hàm nhiều biến
Lý thuyết chuỗi
Phương trình vi phân
Khái niệm về phương trình vi phân đạo hàm riêng
Tài liệu tham khảo