Nguồn VnMath.com.
Hy vọng các bạn Sinh viên có thêm tài liệu phục vụ cho việc học tập!

Bộ Giáo trình Toán cao cấp: Giải tích 1, 2, 3 của Tạ Lê Lợi.
Giải tích 1. Dãy số, chuỗi số, phép tính vi tích phân hàm một biến.
Giai tich 1

Giải tích 2. Dãy hàm, chuỗi hàm, hàm nhiều biến thực.
Giai tich 2

Giải tích 3. Tích phân phụ thuộc tham số, dạng vi phân, đa tạp khả vi.
Giai tich 3