Nguồn: VnMath.com.
Hy vọng các bạn Sinh viên năm đầu sẽ có thêm tài liệu cho việc học tập.
Nguyễn Hữu Việt Hưng, Đại số tuyến tính, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2000.
Mục lục:
1. Tập hợp và ánh xạ
2. Không gian vector
3. Ma trận và ánh xạ tuyến tính
4. Định thức và hệ phương trình tuyến tính
5. Cấu trúc của tự đồng cấu
6. Không gian vector Euclide
7. Dạng song tuyến tính, dạng toàn phương
8. Đại số đa tuyến tính

Dai so tuyen tinh_Nguyen Huu Viet Hung